Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 15 2015

olczi
5920 b6d1

midwest-dirt:

What mum.

olczi
5932 c202
olczi
4135 1ff1 500
olczi
Tak naprawdę oboje nie potrafimy z siebie zrezygnować.  Niby poszliśmy do przodu, niby wybraliśmy inne ramiona i drogi w zupełnie różnych kierunkach, a mimo to co jakiś czas obracamy się przez ramię do tego co było.  Wtedy widzę nas i na chwilę muszę się zatrzymać, a przecież inni idą do przodu.  Wtedy stoisz ja i Ty i niby jest dobrze, ale oboje robiąc kilka kroków znowu robimy przerwę na obrót.  Coś nie pozwala nam zrezygnować.
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda viaromance romance
olczi
2424 41c5
Reposted fromstylte stylte viaoldstuff oldstuff
olczi
anchordal:

… by sowil(d) on flickr.
Reposted fromthebelljar thebelljar viaoldstuff oldstuff

January 31 2015

olczi
olczi
7367 7fe5 500
olczi
1268 2a57
olczi
olczi
2545 958d 500
olczi
woodstock love <3
olczi
2707 3e5e 500
Reposted fromrisky risky viaromance romance
olczi
4159 f2f3
Reposted fromdrogadoraju drogadoraju viaromance romance
olczi
Reposted fromjustshineon justshineon viaromance romance
olczi
7640 ab0c
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viaautos autos
olczi
olczi
7552 36f4
Reposted frommisza misza viaskins skins
olczi
6915 dbcb
Reposted fromkoniecswiata koniecswiata viaskins skins
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl